CLB V. Aschaffenburg

Tên đầy đủ:
V. Aschaffenburg