CLB Trinidad & T. Nữ

Tên đầy đủ:
Trinidad & T. Nữ